Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD.

Dňa 02. februára 2023 o 10.00 hod.


17. 01. 2023 11.02 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa  02.02.2023 (štvrtok) o 10.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) inauguračnú prednášku prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, na tému

Význam kánonickoprávnych prísah pre rozvoj procesného práva v období stredoveku a novoveku

v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.).

Inauguračná prednáška sa uskutoční na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Amfiteáter (2. posch., stará budova) v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej  fakulty.