Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácia o dodatočnom prijímacom konaní na doktorandské študijné programy

Uchádzači majú možnosť podať svoje prihlášky elektronicky do 15. septembra 2022


19. 07. 2022 15.28 hod.

Na základe rozhodnutia dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v zmysle Kritérií prijímacieho konania schválených Akademickým senátom PraF UK sa uskutoční dodatočné prijímacie konanie na nasledovné študijné programy doktorandského štúdia: Kánonické právo, Medzinárodné právo, Obchodné právo, Pracovné právo, Právo Európskej únie, Správne právo, Teória a dejiny štátu a Ústavné právo.

Uchádzači majú možnosť podať svoje prihlášky elektronicky do 15. septembra 2022. Bližšie informácie nájdete tu: https://www.flaw.uniba.sk/studium/studijne-programy/doktorandske-studium/

 

Informácia o plánovanom počte denných doktorandov

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta plánuje v rámci dodatočného prijímacieho konania prijať nasledovný počet denných doktorandov v prípade, že uchádzači uspejú v rámci prijímacieho konania a budú spĺňať podmienky na prijatie na dennú formu doktorandského štúdia podľa Študijného poriadku PraF UK

 

Kánonické právo: 1

Medzinárodné právo: 1

Obchodné právo: 2

Pracovné právo: 1

Právo Európskej únie: 1

Správne právo: 2

Teória a dejiny štátu a práva: 2

Ústavné právo: 2

 

V prípade, že uchádzač absolvuje magisterské štúdium až v auguste 2022, postačí, ak potvrdenie o absolvovaní štúdia prinesie na prijímaciu skúšku.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v druhej polovici septembra 2022.

 

Máme záujem o uchádzačov s kvalitnými výsledkami a so záujmom o vedecko-pedagogickú činnosť a budeme sa snažiť poskytnúť im k tomu čo najpriaznivejšie podmienky. Okrem výučby činnosť doktorandov pozostáva predovšetkým z pravidelnej publikačnej činnosti, účasti na vedeckých projektoch a konferenciách, ako aj z administratívnych povinností v rámci jednotlivých katedier. S ohľadom na tieto skutočnosti, ako aj s ohľadom na výšku zákonného doktorandského štipendia (aktuálne pred dizertačnou skúškou: 832,- € EUR netto; po dizertačnej skúške: 969,- EUR netto) pôsobenie ako doktorand/doktorandka na PraF UK nie je zlučiteľné s pôsobením v iných inštitúciách na plný a ani polovičný pracovný úväzok.