Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inovačné centrum priemyselného vlastníctva

PraF UK, CVTI SR a ÚPV SR sa spojili na pomoc slovenským vynálezcom


27. 06. 2022 13.57 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (PraF UK) spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)  zriadili spoločné pracovisko - Inovačné centrum priemyselného vlastníctva, na ktorého príprave sa podieľa i Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR).  

Inovačné centrum je jednotným konzultačným miestom pre poskytovanie právnej pomoci a podpory pre univerzity, vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie v rámci Slovenskej republiky v súvislosti s ochranou výsledkov ich vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom predmetov práv priemyselného vlastníctva. Cieľom vzniku tohto pracoviska je zvýšenie povedomia o možnostiach ochrany práv priemyselného vlastníctva a poskytovanie základného poradenstva a pomoci pre vedcov a vynálezcov. Práve univerzitné prostredie má veľký výskumný potenciál a možnosť zvýšiť počet  vynálezov a vylepšovať tak postavenie Slovenska v medzinárodných rebríčkoch. Inovačné centrum na PraF UK prichádza ako pilotný projekt poskytovania podpory univerzitnému prostrediu v jeho činnosti touto formou.

V rámci spolupráce poskytla PraF UK svojich odborných zamestnancov a zázemie na vznik Inovačného centra, CVTI SR poskytuje materiálnu podporu a zastrešenie z pohľadu Národnej infraštruktúry pre podporu transferu technológií na Slovensku a ÚPV SR poskytuje zamestnancom Inovačného centra odborné školenia a usmerňuje ich v oblasti práv priemyselného vlastníctva a potrieb vynálezcov a vedcov.

Z hľadiska predmetu majú úlohy Inovačného centra najmä konzultačnú a vzdelávaciu povahu, cieľom nie je nahradiť činnosť patentových zástupcov či advokátov, ktorí sú potrební pri procese  prihlasovania predmetov priemyselného vlastníctva. Inovačné centrum sa zameriava najmä na oblasť osvety ešte pred samotným vznikom či prihlasovaním práv, organizovaním workshopov a prednášok, pomáha vedcom a riešiteľským kolektívom zorientovať sa v legislatíve účinnej  v tejto oblasti, upozorňuje ich na možné riziká a poskytuje poradenstvo v ďalšom postupe.

„Spojenie PraF UK, CVTI SR a ÚPV SR v jedinečnom projekte Inovačného centra priemyselného vlastníctva nadväzuje na trend vo svete, kde sú podobné inovačné centrá či inkubátory veľmi často zakladané práve na pôde univerzít vzhľadom na ich kreatívne a rozmanité prostredie. Tento projekt ukazuje, že činnosť na Právnickej fakulte môže mať často okrem pedagogického a vedeckého charakteru i praktické zameranie s dôrazom na spoločenský aspekt a zlepšovanie spoločnosti v ktorej žijeme, k čomu jednoznačne podpora inovácií a vedy patrí,“ povedal doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK.

„Veda a výskum sú na Slovensku dlhodobo na okraji záujmu. Preto akúkoľvek pomoc pre tento sektor vítame, a veríme, že spoločnými silami sa nám podarí upriamiť pozornosť elít a verejnosti na to, že máme na Slovensku veľa šikovných ľudí, ktorí si zaslúžia našu podporu, pretože svojou prácou preukazujú službu celej spoločnosti. Práve Univerzity boli, sú a budú centrom intelektuálneho kapitálu, z ktorého profitujeme my všetci. O tom svedčí aj fakt, že viac ako 30% všetkých prihlásených patentov na Slovensku, pochádza práve z akademického prostredia.“ povedal Mgr. Matúš Medvec, MBA, predseda ÚPV SR.   

„Som veľmi rád, že je v činnosti projekt, ktorý je konkrétnym krokom na zlepšovanie slovenského inovačného prostredia v univerzitnej sfére, kde je dlhodobo veľký potenciál, avšak je potreba ho pomôcť rozvíjať. Z nášho pohľadu je dobrým krokom, že prvé Inovačné centrum svojho druhu vzniklo na Univerzite Komenského, pretože spája mnohé excelentné výskumné pracoviská či už prírodovedných alebo humanitných odborov a je pre nás jednoduchšie ich identifikovať a osloviť s ponukou pomoci. Na PraF UK však radi pomôžeme kolegom vedcom z akejkoľvek univerzity či vedného odboru,“ uviedol Mgr. Daniel Zigo, PhD., LL.M., riaditeľ Inovačného centra, PraF UK.

Hľadáte poradenstvo ohľadom ochrany priemyselného vlastníctva v rámci činnosti v univerzitnom prostredí? 

Inovačné centrum priemyselného vlastníctva Vám poskytne bezplatnú pomoc, kontaktujte ho na webstránke: https://inovacnecentrum.flaw.uniba.sk/kontakty 

 

Tlačová správa: PraF UK, CVTI SR a ÚPV SR sa spojili na pomoc slovenským vynálezcom (Bratislava, 27.6.2022)