Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONFERENCIA ŠVOČ

Dňa 21. júna 2024, Právnická fakulta Univerzity Komenského


25. 06. 2024 09.28 hod.

 

V piatok 21. júna 2024 sa na pôde našej fakulty uskutočnila konferencia, ktorou vyvrcholil XV. ročník obnoveného projektu Študentskej vedeckej odbornej činnosti.

Tento polokrúhly ročník priniesol viacero superlatívov: najvyšší počet odovzdaných prác za ostatné roky, a vďaka tomu aj možnosť ich prezentovania v troch sekciách. Teší nás však predovšetkým vysoká kvalitatívna úroveň, ale aj to, že v hodnotiacich odborných komisiách zasadli aj viacerí vážení a rešpektovaní odborníci z praxe.

V sekcii teórie práva, ústavného práva a európskeho práva komisii predsedal JUDr. Rastislav Kaššák, PhD., sudca Ústavného súdu SR, sudca a členov komisie z externého prostredia, ktorými boli JUDr. Miroslava Bálintová (zástupkyňa SR pred ESĽP), JUDr. Ján Ondruš (partner Advokátskej kancelárie G. Lehnert, s. r. o., partner), JUDr. Zuzana Žitná, PhD. JUDr. Marek Brenčič (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  záležitostí SR) doplnil náš pedagóg, Mgr. Olexij M. Meteňkanyč, PhD. (Katedra teórie práva a filozofie práva).

V tejto sekcii sa na prvom mieste umiestnil Adam Briešťanský s prácou na tému Ľudskoprávne aspekty postihu extrémistickej symboliky (jeho konzultantom bol pán profesor Tomáš Ľalík), na druhom mieste sa umiestnila Mgr. Lýdia Jakubjaková, ktorá svoju prácu spracovanú pod vedením pani doktorky Sáry Kiššovej venovala problematike rozširovania právomocí Súdneho dvora EÚ vo veciach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky na príklade rozsudku Rosneft, a na zdieľanom treťom mieste sa umiestnili bc. Emma Humeňanská (prácu s názvom „K pojmu násilie. Filozofické a právne aspekty“ spracovala pod vedením dr. Renáty Kišoňovej) a Karolína Ozimyová (téma práce „Majstrovstvá sveta vo futbale, Katar 2022: zviditeľnenie Kataru vo futbalovom svete alebo premyslený sportswashing?“, pričom jej konzultantom bol opäť pán profesor Ľalík, ktorý tak tento rok viedol až dvoch úspešných švočkárov).

V sekcii trestného práva a správneho trestania komisii predsedal prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. (študentom dobre známy ako profesor na Katedre správneho a environmentálneho práva, no tentoraz bol na konferencii ako nominant Najvyššieho správneho súdu SR) a členmi komisie boli JUDr. Linda Wáclavová, PhD. (prokurátorka Generálnej prokuratúry SR), doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD. (Ústav európskeho práva našej fakulty), JUDr. Eva Sihelníková, PhD. (advokátka, ktorej pôsobiskom je Advokátska kancelária SIHELNIK & Partners s. r. o.) a JUDr. Ľuboš Kuník (vedúci oddelenia správy majetku Úradu pre správu zaisteného majetku).

V tejto sekcii prvé miesto obsadil bc. Daniel Richter, ktorý spracoval prácu ŠVOČ na tému „Efektivita princípu ultima ratio v nadväznosti na princíp proporcionality“ pod vedením pána profesora Eduarda Burdu. Na zdieľanom druhom mieste sa umiestnili bc. Dominika Krištofičová s prácou na tému „Open source dôkazy a vyšetrovanie“, ktorej konzultantom bol pán doktor Lukáš Mareček, a bc. Michael Kunst s prácou napísanou pod vedením externého konzultanta, advokáta pána doktora Dávida Vöröša, ktorá sa venovala téme trestania súbehu priestupkov s osobitným zreteľom na úsek dopravy. Napokon, tretie miesto obsadila bc. Barbora Bodíková (téma práce: Primeranosť vekovej hranice priestupkovej a trestnoprávnej zodpovednosti, konzultantka: pani doktorka Mária Havelková).

Tretia zo sekcií bola nazvaná „Sekcia ostatných právnych odvetví“. Komisii v nej predsedal doc. Mgr. Martin Daňko, PhD. (Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva) a členmi komisie boli aj doc. JUDr. Yana Daudrikh, PhD. (Katedra finančného práva), Mgr. Jakub Homoľa (ktorého pôsobiskom je Kancelária verejného ochrancu práv) a Mgr. Sandra Meňhartová, PhD. (Katedra občianskeho práva).

V tejto sekcii uspeli títo študenti: Bc. Dávid Školník, ktorého viedol pán doktor Ľudovít Máčaj, obsadil prvé miesto s prácou na tému „Problematika neznámych a nezistených vlastníkov pozemkov“. Na druhom sa umiestnila bc. Vivienn Üvegesová, ktorá sa zapojila s prácou na tému „Zákonné lehoty na rozhodnutie súdu v konaní o návrat maloletého do cudziny a ich vplyv na efektívnosť konania“ pod vedením pani profesorky Romany Smyčkovej. Napokon, tretie miesto obsadila Mária Krakovská, ktorá sa venovala problematike informovaného súhlasu maloletého v procese tranzície a jej konzultantkou bola pani doktorka Karin Raková.

Tešíme sa, že medzi ocenenými máme tento rok študentov bakalárskeho i magisterského štúdia, a to vrátane študijného programu Právo a ekonómia, a že sú medzi nimi aj viaceré študentské pomocné sily, ale aj študenti, ktorí napísali svoju prácu ŠVOČ mimo projekt študentských vedeckých síl.

Komisie ocenili aj „nováčikov“ v súťaži, ale aj kolegov, ktorí sú už vo vzťahu k ŠVOČ takpovediac veteránmi a majú za sebou už aj česko-slovenské kolo ŠVOČ. Ukazuje to, že každý má šancu zapojiť sa a uspieť, ale aj to, že sa netreba vzdávať a niekedy sú to možno aj predchádzajúce skúsenosti so súťažou ŠVOČ, ktoré pomôžu študentovi v úspechu v ďalších ročníkoch.

Úspešným študentom ešte raz blahoželáme! Budú našu fakultu reprezentovať 19. septembra na česko-slovenskom kole ŠVOČ, ktoré bude usporadúvať Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne.

Ďakujeme a vyslovujeme uznanie aj ostatným zapojeným študentom za ich práce ŠVOČ a ich prezentáciu na konferencii ŠVOČ. Ďakujeme aj všetkým konzultantom i oponentom.