Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia ŠVOČ v rámci XV. ročníka ŠVOČ

Dňa 21. júna 2024, Právnická fakulta UK


15. 06. 2024 09.55 hod.

 

Konferencia ŠVOČ

Pozývame Vás na Konferenciu ŠVOČ, ktorá sa uskutoční v piatok 21. 6. 2024 v priestoroch fakulty (Iuridicum, Klub dekana a m. č. 223 SB).

Konferencia sa začne o 8.30 hod. (registrácia účastníkov od 8.15 hod.), ukončenie bude pravdepodobne okolo 12.30 – 13.00 hod.

Na konferencii bude prezentovaných 26 prác ŠVOČ v troch sekciách (sekcia teórie práva, ústavného práva a európskeho práva; sekcia trestného práva a správneho trestania a sekcia ostatných právnych odvetví).

Práce budú hodnotiť odborné komisie, v ktorých zasadnú aj zástupcovia z najvyšších justičných autorít, orgánov štátnej správy či advokácie).

On-line prenos z konferencie bude prebiehať prostredníctvom MS Teams v tíme „ŠVOČ na PraF UK“, do ktorého sa môžete pridať s využitím tohto kódu: j3yzs39

 

Čo je ŠVOČ?

Zámerom Študentskej vedeckej odbornej činnosti je dať priestor všetkým študentom, ktorí vo svojom štúdiu či v praxi narazili na zaujímavé právne otázky a chcú na ne hľadať odpovede. Dáva im príležitosť rozvíjať a prezentovať svoje poznatky z oblasti práva a podať i obhájiť svoje názory na danú problematiku pred odbornou verejnosťou. Projekt ŠVOČ umožňuje „vyniknúť“ všetkým podstatným vlastnostiam, ktoré by mal mať dobrý právnik – precíznosť a dôslednosť, argumentácia, hlboké zvládnutie problematiky, obhájenie si svojho názoru a obstátie pri konfrontácii názorov a najnovších poznatkov. Súťaž je realizovaná formou individuálnej tvorivej činnosti študentov pod odborným dohľadom vysokoškolského pedagóga alebo interného konzultanta, ktorého si študent sám vyberá. Konzultantom môže byť aj právnik z právnej praxe (napríklad advokát). Výsledkom ŠVOČ sú práce študentov, pričom tie najlepšie budú prezentované na Konferencii ŠVOČ a odmenené cenami. V tomto roku sa realizuje už XV. ročník obnovenej ŠVOČ na PraF UK.

 

Práce ŠVOČ, ktoré budú prezentované na konferencii

Autor 

Téma 

Adam Briešťanský 

Ľudskoprávne aspekty postihu extrémistickej symboliky 

Stanislav Celleng 

Posudzovanie dôveryhodnosti svedka a jeho výpovede prostredníctvom doktríny RAVEN 

Karolína Ozimyová 

Majstrovstvá sveta vo futbale, Katar 2022: zviditeľnenie Kataru vo futbalovom svete alebo premyslený sportswashing? 

Alex Želinský 

Vybrané trestnoprávne aspekty phishingových útokov 

Mária Krakovská 

Informovaný súhlas maloletého v procese tranzície 

Barbora Karasová 

Vybrané kreačné právomoci prezidenta Slovenskej republiky 

Kristína Nagyová 

Historický vývoj umelého prerušenia tehotenstva – trestný čin 

alebo ľudské právo? 

Stela Košťálová 

Môžeme dôverovať automatizovaným vozidlám? Pohľad na kybernetickú bezpečnosť v automatizovaných vozidlách. 

Barbora Bodíková 

Primeranosť vekovej hranice priestupkovej a trestnoprávnej zodpovednosti 

Katarína Kezman

Sociálne zabezpečenie policajtov 

Andrej Krajňák 

Zásahy do zárodočnej línie pri ľudskom genóme by mali byť zakázané 

Lýdia Jakubjaková 

Rozširovanie právomocí Súdneho dvora EÚ vo veciach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky na príklade rozsudku Rosneft 

Vivienn Üvegesová 

Zákonné lehoty na rozhodnutie súdu v konaní o návrat maloletého do cudziny a ich vplyv na efektívnosť konania 

Alžbeta Šimeková 

Potreba individualizácie a primeranosti trestov v podmienkach Slovenskej republiky 

Nina Frická 

Obmedzovanie zhromažďovacieho práva počas pandémie COVID-19 

Emma Humeňanská 

K pojmu násilie. Filozofické a právne aspekty 

Dominika Krištofičová 

Open source dôkazy a vyšetrovanie 

Simona Škovirová 

Správa a riadenie v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou obce 

Veronika Habalová 

Ako by sa (ne)mala vytvárať obecná volebná komisia 

Daniel Richter 

Efektivita princípu ultima ratio v nadväznosti na princípe proporcionality 

Dávid Školník 

Problematika neznámych a nezistených vlastníkov pozemkov 

Peter Tazberík 

Zdieľané služby v samosprávach 

Jakub Mydliar 

Ekonomická kriminalita na Slovensku 

Kristián Tomešek 

Ekvivalencia práv otroka a syna v rímskej rodine 

Dávid Štrbka 

Inštitút dlhovej brzdy a jeho právna úprava v SR 

Michael Kunst 

Trestanie súbehu priestupkov s osobitným zreteľom na úsek dopravy