Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mladí vedci prispievajú k rozvoju právnej vedy na „Míľnikoch 2024“

Dňa 22. marca 2024, Častá – Papiernička


04. 04. 2024 15.30 hod.

 

Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2024“ otvorila svoj 18. ročník na pôde Účelového zariadenia NR SR v Častej – Papierničke. Podujatie sa už tradične koná pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduarda Burdu.

Zmyslom tejto tradičnej konferencie je pripraviť mladých vedeckých pracovníkov na profesionálnu kariéru. Významom podujatia nie sú len samotné prezentácie výsledkov prác účastníkov na zvolenú tému, ale i získanie spätnej väzby od kolegov a pozvaných odborníkov, výmena skúseností a nápadov, rozvoj komunikačných zručností a nadviazanie nových kontaktov. Konferencia spojila mladých vedeckých pracovníkov zo Slovenska, Česka, Poľska a Ukrajiny.

Tradične naviac zastúpená Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky s nosnou témou: „Právny štát a trestné právo“ prináša témy ako sú – vnímanie právneho štátu v kontexte novely Trestného zákona, premlčanie trestného stíhania, daňové trestné činy, drogové trestné činy, detencia v aplikačnej praxi. Profesor Jozef Čentéš, ako garant sekcie, doobedňajšiu časť zhodnotil slovami: „V našej sekcii sme sa venovali jednej z nosných tém súčasnosti, a to je vzťahu právneho štátu a trestného práva, najmä zásahov do základných ľudských práv a slobôd a našli sme vzácnu zhodu v tom, že tieto zásahy do základných ľudských práv a slobôd z hľadiska jednak právnej úpravy, ale aj postupov orgánov aplikácie práva by mali byť výnimočné a mali by vždy rešpektovať dôstojnosť ľudí a osôb.“

Sekcia pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia s nosnou témou „Hodnota ženy v spoločnosti“ sa zameria na postavenie zamestnankyne ako ženy a matky, ochranu tehotných žien a zaostrí na problematiku rodovej rovnosť v rámci Európskej únii. „Ženy ako novátorky a tvorkyne významne prispievajú patentami, ochrannými známkami a autorskými dielami k rozvoju spoločnosti. Duševné vlastníctvo vytvárané ženami má zároveň vysokú ekonomickú hodnotu,“ uviedla autorka príspevku – Ženy: inovátorky a tvorkyne – doktorka Petra Žárská.

Obohatením konferencie je aktívna účasť študentov 5. ročníka magisterského štúdia PraF UK, ktorí sa na konferenciu mohli prihlásiť s príspevkom témy diplomovej práce. Za touto myšlienkou stojí činnosť Alumni klubu PraF UK, ktorý takto poskytol platformu pre budúcich právnikov na verejnú diskusiu o téme ich diplomových prác.

Novinkou je taktiež plenárna prednáška, ktorej sa zhostil profesor Juraj Vačok, v súčasnosti pôsobiaci ako sudca Najvyššieho správneho súdu SR a profesor na Katedre správneho a environmentálneho práva PraF UK. Profesor Vačok sa prihovoril mladým vedeckým pracovníkom ako osobnosť s bohatou, dlhoročnou akademickou a profesionálnou kariérou.

Tento ročník poskytol na prezentácie a diskusie dva dni. Podľa vyjadrenia organizátorov budúci ročník konferencie by radi rozšírili o interaktívne diskusie a spestrili workshopmi na vybrané témy. „Hlavným motívom tejto konferencie aj naďalej zostane právna veda, no chceli by sme sa posunúť aj do rozmeru rozvoja zručností a schopností mladých vedeckých pracovníkov. Preto im v najbližších ročníkoch poskytneme možnosť rozvíjať sa v oblasti metodológie právnej vedy, tvorby legislatívy alebo v oblasti projektového riadenia. Veríme, že inovácie, ktoré PraF UK prináša do tejto tradičnej konferencie posunú podujatie na novú, kvalitatívne lepšiu úroveň“, zhrnul prodekan PraF UK Maroš Pavlovič.

Tlačovú správu nájdete TU