Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Nezávislosť, zodpovednosť a ochrana verejného záujmu pri trhovej regulácii a verejnom obstarávaní

Vedecká konferencia. Dňa 25.11.2020 od 13,00 hod.


21. 11. 2020 13.21 hod.

Ústav európskeho práva a Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci riešenia projektu APVV "Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie" Vás srdečne pozývajú na vedeckú konferenciu s účasťou odbornej verejnosti:

"Nezávislosť, zodpovednosť a ochrana verejného záujmu pri trhovej regulácii a verejnom obstarávaní"

 

Dátum a čas konania: 25.11.2020 od 13,00 hod.

Termín na registráciu je 22.11.2020.

Registračný formulár: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-d89zSJdsFNBkDS6QNmnlpNUNzlUNUtWN1Q3UUZVTUU5S05WUzJINjZOQy4u

Anotácia: Konferencia sa zamieria na otázky spojené s fungovaním sektorových regulátorov, Protimonopolného úradu SR, Úradu pre verejné obstarávanie SR, prípadne iných dozorných orgánov ich postavenie v sústave orgánov verejnej moci. Požiadavky na nezávislosť vyplýva často s predpisov Európskej únie, ale aj imanentnej povahy týchto orgánov pri ochrane verejného záujmu. Na druhej strane nezávislosť nemôže znamenať nekontrolovateľnosť a absencia akejkoľvek zodpovednosti. Príspevky prednesené na konferencie budú teda aj hľadať odpovede na otázky, aký je význam takýchto orgánov, či je potrebné posilňovať ich právomoci, akým spôsobom zabezpečiť nezávislosť a zodpovednosť a pod.

Organizačné pokyny:

Konferencia prebehne online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Registrujte sa prosím prostredníctvom formulára; odkaz na formulár nájdete pri jednotlivých údajoch o konferencii.

Konferencie je možné zúčastniť sa aktívne s príspevkom, ale aj bez príspevku a zúčastniť sa diskusie. Prosíme o registráciu všetkých účastníkov konferencie bez ohľadu na to, či sa zúčastnia s príspevkom alebo nie.

Z príspevkov, ktoré autori predložia v písomnom vyhotovení, bude zostavený konferenčný zborník. 

V prípade, ak by ste mali problém s registráciou prostredníctvom formulára, kontaktujte prosím nasledujúcich kolegov: Mgr. Adam Máčaj (adam.macajflaw.uniba.sk) a Mgr. Daniel Zigo (daniel.zigoflaw.uniba.sk) a na účely registrácie uveďte meno a priezvisko, tituly, vysielajúcu organizáciu, e-mailový kontakt, názov a anotáciu príspevku, ak plánujete vystúpiť s príspevkom a či tento príspevok plánujete publikovať. Rovnako ich môžete kontaktovať, ak potrebujete zmeniť údaje v registrácii.

Link pre pripojenie: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDk1YjQ2NWEtZTk4NS00ZGRiLTkzMWItMDA2ODU0NGM5YjA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22439a35df-e4e4-4b70-87c5-2acb4621ca5e%22%7d