Obhajoba dizertačnej práce Emile Martinusa Roesta

dňa 26. apríla 2017 (štvrtok) o 11.00 hod.


03. 04. 2017 09.46 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 37d) ods. 9, 10 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6 (úplné znenie), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Emile Martinusa Roesta

v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„Application of constitutional principles of European Union law in public procurement
(Aplikácia ústavných princípov práva Európskej únie vo verejnom obstarávaní)“

sa bude konať dňa 26. apríla 2017 o 11:00 hod. na UK v Bratislave, Právnickej fakulte, 3. poschodie SB, miestnosť č. 324 - IURIDICUM.

V prípade, že máte záujem o skúmanú problematiku, s dizertačnou prácou sa môžete bližšie oboznámiť v úradných hodinách na Oddelení vedy a doktorandského štúdia Právnickej fakulty UK v Bratislave, 3. poschodie SB, miestnosť č. 319.

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan