Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Juraja Tkáča

dňa 26.8.2021 (štvrtok) o 11:30 hod. online MS Teams


09. 08. 2021 10.26 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 35 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2020 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Juraja Tkáča

v študijnom programe obchodné a finančné právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„SÚKROMNOPRÁVNE ASPEKTY ZMLÚV UZAVRETÝCH V PROCESE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA“

sa bude konať dňa 26. augusta 2021 o 11:30 hod. online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

Link

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan