Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Laury Fotopulosovej

Dňa 25.6.2024 (utorok) o 10:15 hod.


11. 06. 2024 10.14 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 36 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 13/2023 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Laury Fotopulosovej

v študijnom programe občianske právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

KAUZÁLNY NEXUS V SÚKROMNOM PRÁVE

sa bude konať dňa  25. júna 2024 o 10:15 hod. v Iuridicu (3. posch., č. dv. 324), PraF UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava.

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan