Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Liany Bernátovej - zmena času obhajoby

dňa 12. apríla (streda) 2017 o 11.30 hod.


20. 03. 2017 09.04 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 37d) ods. 9, 10 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6 (úplné znenie), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Liany Bernátovej

v študijnom odbore 3.4.10.  obchodné a finančné právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„Náhrada škody a kodifikácia súkromného práva s osobitným zreteľom na právnu úpravu náhrady škody“

sa bude konať dňa 12. apríla 2017 o 11:30 hod. na UK v Bratislave, Právnickej fakulte, 3. poschodie SB, miestnosť č. 324 - IURIDICUM.

V prípade, že máte záujem o skúmanú problematiku, s dizertačnou prácou sa môžete bližšie oboznámiť v úradných hodinách na Oddelení vedy a doktorandského štúdia Právnickej fakulty UK v Bratislave, 3. poschodie SB, miestnosť č. 319.

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan