Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Lieselotte Brucklacher

dňa 20. marca (pondelok) o 13.00 hod.


21. 02. 2017 12.02 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 37d) ods. 9, 10 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6 (úplné znenie), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Lieselotte Brucklacher

v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„Die wesentlichen Merkmale und Erscheunungsformen der EWIV, der Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung, unter Betrachtung ausgewählter Probleme bei der Umsetzung der entsprecenden Ausführungsverordnung in den einzelnen EU - Mitgliedsländern“

sa bude konať dňa 20. marca 2017 o 13:00 hod. na UK v Bratislave, Právnickej fakulte, 3. poschodie SB, miestnosť č. 324 - IURIDICUM.

V prípade, že máte záujem o skúmanú problematiku, s dizertačnou prácou sa môžete bližšie oboznámiť v úradných hodinách na Oddelení vedy a doktorandského štúdia Právnickej fakulty UK v Bratislave, 3. poschodie SB, miestnosť č. 319.

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan