Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Ludgera Thiesinga

dňa 28. marca 2017 (utorok) o 13.00 hod.


07. 03. 2017 10.29 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 37d) ods. 9, 10 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6 (úplné znenie), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Ludgera Thiesinga

v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„Insolvency Law of Natural Persons in the Federal Republic of Germany with Special Focus on Debts of Private Budgets of Households, Current Reform Efforts, Constitutional Aspects and Regulation of Insolvency of Natural Persons in the EU Member States“

sa bude konať dňa 28. marca 2017 o 13:00 hod. na UK v Bratislave, Právnickej fakulte, 3. poschodie SB, miestnosť č. 324 - IURIDICUM.

V prípade, že máte záujem o skúmanú problematiku, s dizertačnou prácou sa môžete bližšie oboznámiť v úradných hodinách na Oddelení vedy a doktorandského štúdia Právnickej fakulty UK v Bratislave, 3. poschodie SB, miestnosť č. 319.

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan