Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Lukáša Jančáta

dňa 23.2.2023 (štvrtok) o 13:00 hod.


20. 01. 2023 11.28 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 35 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2022 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Lukáša Jančáta

v študijnom programe správne právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ PROCES V KONANÍ ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY“

sa bude konať dňa 23. februára 2023 o 13:00 hod. v Iuridicu (3. posch., č. dv. 324), PraF UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava.

 S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan