Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Markusa Heinkera

dňa 18. decembra 2017 (pondelok) v miestn. č. 324 (IURIDICUM)


23. 11. 2017 13.11 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 37d) ods. 9, 10 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7 (úplné znenie), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Markusa Heinkera

v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„Constitutional justification for the regulation of broadcasting in the light of changing means of transmission, expanded transmission capacity and media convergence (Ústavnoprávne zdôvodnenie pre reguláciu vysielania vo svetle meniacich sa možností prenosu, rozšírených prenosových kapacít a konvergencie médií)

sa bude konať dňa 18. decmbra 2017 o 11:00 hod. na UK v Bratislave, Právnickej fakulte, 2. poschodie SB, miestnosť č. 209 SB.

V prípade, že máte záujem o skúmanú problematiku, s dizertačnou prácou sa môžete bližšie oboznámiť v úradných hodinách na Oddelení vedy a doktorandského štúdia Právnickej fakulty UK v Bratislave, 3. poschodie SB, miestnosť č. 319.

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan