Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Felixa Hoffmeyera

dňa 26. marca 2018 (pondelok) o 11.30 hod., v miestn. č. 324 (IURIDICUM)Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 37d) ods. 9, 10 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7 (úplné znenie), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Felixa Hoffmeyera

v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„The German penal system in comparison and interaction to France and Austria including the influence and direct validity of European law (Porovnanie a interakcia nemeckého trestného systému s Francúzskom a Rakúskom z pohľadu vplyvu a priameho účinku európskeho práva)

sa bude konať dňa 26. marca 2018 o 11:30 hod. na UK v Bratislave, Právnickej fakulte, 3. poschodie SB, miestnosť č. 324 (IURIDICUM).

V prípade, že máte záujem o skúmanú problematiku, s dizertačnou prácou sa môžete bližšie oboznámiť v úradných hodinách na Oddelení vedy a doktorandského štúdia Právnickej fakulty UK v Bratislave, 3. poschodie SB, miestnosť č. 319.

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan