Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Martina Gregora

dňa 10.4.2019 (streda) o 15:00 hod. v Klube dekana


27. 03. 2019 09.32 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 37d) ods. 9, 10 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7 (úplné znenie), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Martina Gregora

v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„Vývojové zmeny princípov ochrany náboženskej slobody v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva“

sa bude konať dňa 10. apríla 2019 o 15:00 hod. na UK v Bratislave, Právnickej fakulte, 3. poschodie SB,Klub dekana (miestnosť č. 326 SB).

V prípade, že máte záujem o skúmanú problematiku, s dizertačnou prácou sa môžete bližšie oboznámiť v úradných hodinách na Oddelení vedy a doktorandského štúdia Právnickej fakulty UK v Bratislave, 3. poschodie SB, miestnosť č. 319.

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan