Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Martiny Filipovej

Dňa 19.6.2024 (streda) o 16:00 hod.


04. 06. 2024 08.39 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 36 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 13/2023 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Martiny Filipovej

v študijnom programe medzinárodné právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

ŠTÁTNA POMOC V OBLASTI ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V KONTEXTE PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE

sa bude konať dňa 19. júna 2024 o 16:00 hod. v miestn.č. 209 (2. posch.,SB), PraF UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava.

 S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan