Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Michala Hrušovského

dňa 25.9.2020 (piatok) o 8:00 hod. online MS Teams


25. 09. 2020 08.00 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 37d) ods. 9, 10 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7 (úplné znenie), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Michala Hrušovského


v študijnom programe obchodné a finančné právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„OBCHODNÁ ARBITRÁŽ“

sa bude konať dňa 25. septembra 2020 o 8:00 hod. online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

                                 Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5da47d6148734af0b26c2e160b9a65ec%40thread.tacv2/1600681994528?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan