Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Tatiany Mičudovej

dňa 24. septembra 2020 (štvrtok) o 8:00 hod. online


12. 08. 2020 17.13 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 37d) ods. 9, 10 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7 (úplné znenie), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Tatiany Mičudovej


v študijnom programe občianske právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

Právne prostriedky ochrany autorských práv v online prostredí

sa bude konať dňa 24. septembra 2020 o 8:00 hod. online prostredníctvom aplikácie MS Teams.

                   Link:

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan