Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Thomasa Gutwina - zmena termínu

dňa 14.12.2018 (piatok) o 14:00 hod. v Iuridicu


22. 10. 2018 13.03 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 37d) ods. 9, 10 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7 (úplné znenie), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Thomas Gutwin

v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„The Property Right According to Art. 14 German Constitution (Grundgesetz GG) in the German Condominium Act under Consideration of the Jurisdiction since July 1st, 2007“

sa bude konať dňa 14. decembra 2018 o 14:00 hod. na UK v Bratislave, Právnickej fakulte, 3. poschodie SB, IURIDICUM (miestnosť č. 324 SB).

V prípade, že máte záujem o skúmanú problematiku, s dizertačnou prácou sa môžete bližšie oboznámiť v úradných hodinách na Oddelení vedy a doktorandského štúdia Právnickej fakulty UK v Bratislave, 3. poschodie SB, miestnosť č. 319.

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan