Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Veroniky Gembalovej

dňa 10.7.2020 (piatok) o 9:00 hod. online MS Teams


22. 06. 2020 15.13 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 37d) ods. 9, 10 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7 (úplné znenie), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Veroniky Gembalovej


v študijnom programe správne právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„Doručovanie v správnom konaní “

sa bude konať dňa 10. júla 2020 o 9:00 hod. online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams 

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3ceab16e6ad444fdab4ca972e407c324%40thread.tacv2/1593967357721?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan