Právnická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Žofie Tulejovej Bódi

dňa 22. augusta 2017 (utorok) o 14:30 hod.


07. 07. 2017 08.24 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 37d) ods. 9, 10 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6 (úplné znenie), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Žofie Tulejovej Bódi

v študijnom odbore 3.4.4. správne právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„Revízne postupy v oblasti verejného obstarávania s osobitným zreteľom na základné princípy verejného obstarávania“

sa bude konať dňa 22. augusta 2017 o 14:30 hod. na UK v Bratislave, Právnickej fakulte, 3. poschodie SB, miestnosť č. 324 - IURIDICUM.

V prípade, že máte záujem o skúmanú problematiku, s dizertačnou prácou sa môžete bližšie oboznámiť v úradných hodinách na Oddelení vedy a doktorandského štúdia Právnickej fakulty UK v Bratislave, 3. poschodie SB, miestnosť č. 319.

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan