Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Adama Máčaja

dňa 28.6.2022 (utorok) o 15:00 hod.


30. 05. 2022 09.49 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 35 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2022 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Mgr. Adama Máčaja

v študijnom programe právo Európskej únie, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„Presadzovanie hodnôt Európskej únie“

sa bude konať dňa 28. júna 2022 o 15:00 hod. v miestnosti č. 326 SB ( Klub dekana, 3. posch.), UK v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. 6.

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan