Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Daniela Demjanoviča

dňa 27.6.2022 (pondelok) o 9:30 hod. online MS Teams


01. 06. 2022 13.03 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 35 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2022 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Mgr. Daniela Demjanoviča

v študijnom programe ústavné právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„Ústavné súdnictvo v systéme práva Európskej únie“

sa bude konať dňa 27. júna 2022 o 9:30 hod. online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

Link

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan