Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. et Mgr. Silvie Capíkovej, PhD.

dňa 19.8.2024 (pondelok) o 13:00 hod.


10. 07. 2024 08.20 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 36 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 13/2023 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Mgr. et Mgr. Silvie Capíkovej, PhD.

v študijnom programe pracovné právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

OCHRANA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV ZAMESTNANÝCH V NEMOCNICIACH PRED VYBRANÝMI RIZIKOVÝMI FAKTORMI PRACOVNÉHO PROSTREDIA

sa bude konať dňa 19. augusta 2024 o 13:00 hod. v Iuridicu (3. posch., č. dv. 324), PraF UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava.

 S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan