Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Ing. Františka Vojtuša

dňa 25.8.2021 (streda) o 16:00 hod. online MS TeamsVážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 35 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2020 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Mgr. Ing. Františka Vojtuša

v študijnom programe trestné právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„VPLYV LEGISLATÍVNYCH ZMIEN A VYBRANÝCH TRESTNOPRÁVNYCH INŠTITÚTOV NA EFEKTÍVNOSŤ TRESTNÉHO KONANIA Z HĽADISKA JEHO RÝCHLOSTI“

sa bude konať dňa 25. augusta 2021 o 16:00 hod. online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

Link

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan