Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Lenky Martincovej

dňa 14.8.2020 (piatok) o 11:00 hod. online MS Teams


30. 07. 2020 13.24 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 37d) ods. 9, 10 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7 (úplné znenie), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Mgr. Lenky Martincovej


v študijnom programe teória a dejiny štátu a práva, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„ZÁNIK OBCHODNÉHO PRÁVA V ČESKOSLOVENSKU PO 2. SVETOVEJ VOJNE A PRECHOD K PRÍKAZOVÉMU HOSPODÁRSTVU“

sa bude konať dňa 14. augusta 2020 o 11:00 hod. online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams 

Link:

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan