Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Lucie Vasilik

Dňa 3.7.2024 (streda) o 9:30 hod.


11. 06. 2024 10.10 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 36 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 13/2023 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Mgr. Lucie Vasilik

v študijnom programe trestné právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

KONTRADIKTÓRNOSŤ A EFEKTÍVNOSŤ PRÍPRAVNÉHO KONANIA A ICH DOPAD NA HLAVNÉ POJEDNÁVANIE

sa bude konať dňa  3. júla 2024 o 9:30 hod. v Iuridicu (3. posch., č. dv. 324), PraF UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava.

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan