Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Michaely Nosy

dňa 7.7.2021 (streda) o 9:00 hod. online MS Teams


24. 06. 2021 06.59 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 35 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2020 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Mgr. Michaely Nosy

v študijnom programe občianske právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„KOLEKTÍVNA ŽALOBA V SPOROCH O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ PORUŠENÍM PRAVIDIEL HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE“

sa bude konať dňa 7. júla 2021 o 9:00 hod. online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

Link

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan