Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Michala Záthureckého

dňa 29.6.2021 (utorok) o 10:30 hod. online MS Teams


15. 06. 2021 14.05 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 35 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2020 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Mgr. Michala Záthureckého

v študijnom programe medzinárodné právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„URČOVANIE MEDZINÁRODNEJ PRÁVOMOCI A ROZHODNÉHO PRÁVA VO VECIACH NEKALEJ SÚŤAŽE Z POHĽADU NARIADENIA BRUSEL IBIS A NARIADENIA RÍM II  “

sa bude konať dňa 29. júna 2021 o 10:30 hod. online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

Link: Pripojiť

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan