Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Nikolasa Sabjána

dňa 14.6.2021 (pondelok) o 13:00 hod. online MS Teams


31. 05. 2021 23.02 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 35 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2020 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Mgr. Nikolasa Sabjána


v študijnom programe teória a dejiny štátu a práva, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„IDEOLÓGIA A PRÁVO Z PERSPEKTÍVY KRITICKEJ PRÁVNEJ TEÓRIE“

sa bude konať dňa 14. júna 2021 o 14:00 hod. online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4ba69bf8820a468f831b2f8e72b11910%40thread.tacv2/1622640919017?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan