Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Romana Lysinu

dňa 7.5.2021 (piatok) o 10:00 hod. online MS Teams


20. 04. 2021 11.56 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 35 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2020 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Mgr. Romana Lysinu


v študijnom programe ústavné právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„ÚSTAVNÉ SÚDNICTVO A POLITIKA“

sa bude konať dňa  7. mája 2021 o 10:00 hod. online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

                                 Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a321e3663e5cc492ab07b0db20b362c42%40thread.tacv2/1620130220669?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan