Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Terézie Švedovej

dňa 28.6.2022 (utorok) o 13:00 hod. v Iuridicu


13. 06. 2022 13.59 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 35 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2022 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Mgr. Terézie Švedovej

v študijnom programe teória a dejiny štátu a práva, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

Právne postavenie, činnosť a vnútorná organizácia Verejnosti proti násiliu

sa bude konať dňa 28. júna 2022 o 13:00 hod. v Iuridicu (3. posch., č. dv. 324), PraF UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava.

 

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan