Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Vladimíra Sedliaka

dňa 15. júla 2022 (piatok) o 9:30 hod.


01. 07. 2022 11.22 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 35 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2022 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Mgr. Vladimíra Sedliaka

v študijnom programe občianske právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

Nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od nevlastníka

sa bude konať dňa 15. júla 2022 o 9:30 hod. online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQ4Tc-T8rzLoxmgwbm3gXa9tLjV_ghOmnUq6Uk20SIck1%40thread.tacv2/1656690291278?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22c23a45cf-ccbe-49c7-a4c6-b813c99c4d82%22%7d

 

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan