Obhajoba dizertačnej práce Sebastiana Kortsa

dňa 14. júna 2017 (streda) o 11.00 hod.


26. 05. 2017 10.30 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 37d) ods. 9, 10 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6 (úplné znenie), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Sebastiana Kortsa

v študijnom odbore 3.4.4. správne právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„Criminality in Germany with International Comparation of Norms of German Criminal Tax Law
(Kriminalita v Nemecku s ohľadom na medzinárodnú komparáciu noriem nemeckého daňového práva)“

sa bude konať dňa 14. júna 2017 o 11:00 hod. na UK v Bratislave, Právnickej fakulte, 3. poschodie SB, miestnosť č. 324 - IURIDICUM.

V prípade, že máte záujem o skúmanú problematiku, s dizertačnou prácou sa môžete bližšie oboznámiť v úradných hodinách na Oddelení vedy a doktorandského štúdia Právnickej fakulty UK v Bratislave, 3. poschodie SB, miestnosť č. 319.

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan