Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba JUDr. Marianny Džačkovej

dňa 28.8.2019 (streda) o 13:00 hod. v Klube dekana


31. 07. 2019 11.49 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 37d) ods. 9, 10 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7 (úplné znenie), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Marianny Džačkovej

v študijnom odbore 3.4.4. správne právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„Princíp právnej istoty pri preskúmaní správnych rozhodnutí“

sa bude konať dňa 28. augusta 2019 o 13:00 hod. na UK v Bratislave, Právnickej fakulte, 3. poschodie SB, Klub dekana (miestnosť č. 326 SB).

V prípade, že máte záujem o skúmanú problematiku, s dizertačnou prácou sa môžete bližšie oboznámiť v úradných hodinách na Oddelení vedy a doktorandského štúdia Právnickej fakulty UK v Bratislave, 3. poschodie SB, miestnosť č. 319.

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan