Právnická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Oznam o ustanovujúcom zasadnutí AS PraF UK

uskutoční sa dňa 23. mája 2018 o 11.00 hod. v miestnosti Iuridicum


15. 05. 2018 07.29 hod.

Vážení členovia akademickej obce PraF UK,
 
dovoľujem si Vám oznámiť, že ustanovujúce zasadnutie AS PraF UK, vo funkčnom období máj 2018 – apríl 2020, sa uskutoční dňa 23. mája 2018 (streda) o 11.00 hod. na UK v Bratislave, Právnickej fakulte, 3. poschodie SB, v miestnosti č. 324 - IURIDICUM.

Navrhovaný program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu
 2. Uvedenie členov AS PraF UK
 3. Voľba predsedu AS PraF UK
 4. Voľba podpredsedov AS PraF UK a tajomníka AS PraF UK
 5. Voľba overovateľov AS PraF UK
 6. Zriadenie Legislatívnej komisie AS PraF UK
 7. Zriadenie Kontrolnej komisie AS PraF UK
 8. Voľba členov Legislatívnej komisie AS PraF UK a Kontrolnej komisie AS PraF UK
 9. Voľba členov Stálej volebnej komisie fakulty pre voľby do samosprávnych akademických orgánov    organizovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte
 10. Rôzne
 11. Záver

S úctou
JUDr. Peter Lukáčka, PhD.