Oznam o výsledku volieb do Akademického senátu PraF UK

voľby sa konali dňa 11.04.2018 od 9.00 do 15.00 v Klube dekana


11. 04. 2018 18.41 hod.

 

Dňa 11.04.2018 v čase od 9.00 do 15.00 sa v Klube dekana konali voľby do Akademického senátu PraF UK. Stála volebná komisia po skončení volieb spočítala odovzdané hlasy, overila ich platnosť a konštatuje, že uskutočnené voľby sú platné a

 

do študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty boli právoplatne zvolení:


za 1. ročník bakalárskeho stupňa štúdia:
Brath Matúš
 
za 2. ročník bakalárskeho stupňa štúdia:
Mažáry Matúš
Tóth Erik


za 3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia:
Ploth Erik
Tubler Filip
 
za magisterské štúdium:
Marko Dominik, Bc.
Slovák Igor, Bc.
 
za doktorandské štúdium:
Mihálik Stanislav, Mgr.
Rakovský Peter, Mgr.

 

do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty boli zvolení:

za Katedru finančného práva
Čunderlík Ľubomír, doc., JUDr., PhD.

za Katedru medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Lysina Peter, JUDr., PhD.

za Katedru občianskeho práva
Luprichová Petronela, JUDr., PhD.

za Katedru obchodného a hospodárskeho práva
Lukáčka, Peter, JUDr., PhD.

za Katedru pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Minčič Vladimír, JUDr. PhD.

za Katedru právnych dejín a právnej komparatistiky
Sombati Ján, Mgr., PhD.

za Katedru rímskeho práva, cirkevného a kánonického práva
Lenhartová Katarína, JUDr., PhD.

za Katedru správneho a environmentálneho práva:
Dufala Martin, Mgr., PhD.

za Katedru teórie práva a sociálnych vied
Fábry Branislav, JUDr., PhD.

za Katedru trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Čentéš Jozef, prof., JUDr., PhD.

za Katedru ústavného práva
Trellová Lívia, JUDr., PhD.

za Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
Uličná Petra, Mgr., PhD.

za Ústav ekonomických vied
Stanek Dušan, doc., PhDr., CSc.

za Ústav európskeho práva
Kováčiková Hana, JUDr., PhD.

za Ústav klinického právneho vzdelávania
Illýová Zuzana, JUDr., PhD.

za Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
Ralbovská Sopúchová Soňa, JUDr., PhD.

za Ústav telesnej kultúry
Rondová Erika, Mgr., PhD.

za Všeobecný volebný obvod fakulty
Brtko Róbert, doc. JCDr., PaeDr., CSc.

 

Zápisnice o výsledku volieb sú zverejnené na stránke AS PraF UK, v časti Stála volebná komisia. 

 

JUDr. Katarína Lenhartová, PhD.
tajomníčka AS PraF UK