Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznam o výsledku volieb do Akademického senátu UK

Voľby sa konali dňa 17.10.2019 v čase od 9:30 do 15:30 v miestnosti č. 324 IURIDICUM


17. 10. 2019 16.57 hod.

Dňa 17.10.2019 v čase od 9:30 do 15:30 sa v miestnosti č. 324 IURIDICUM konali voľby do Akademického senátu UK. Stála volebná komisia po skončení volieb spočítala odovzdané hlasy, overila ich platnosť a konštatuje, že uskutočnené voľby sú platné a

za členov Akademického senátu UK v zamestnaneckom volebnom okrsku boli zvolení:

1. prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

2. doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

3. Mgr. Tamara Čipková, PhD.


za členov Akademického senátu UK v študentskom volebnom okrsku boli zvolení:

1. Bc. Erik Tóth

2. Mgr. Filip Vincent

 

Zápisnice o výsledku volieb sú zverejnené na stránke AS PraF UK, v časti Stála volebná komisia. 

 

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.
Tajomníčka AS PraF UK