Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pomoc ukrajine


02. 03. 2022 09.28 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave pre ukrajinských študentov

- zriadila špeciálnu mailovú adresu ako jednotný kontaktný bod: ukrajinauniba.sk

- vyčlenila 200 miest na internátoch a ukrajinským študentom UK odpustí poplatky za ubytovanie na internátoch

-poskytne mimoriadne štipendiá (ukrajinskí študenti PraF UK sa môžu v tejto veci obrátiť na vedúcu š.o., pani Helgu Kovačičovú)

- poskytne aj možnosť ubytovania pre rodinných príslušníkov (treba sa obrátiť na jednotný kontaktný bod a uviesť identifikačné údaje príbuzných, o ubytovanie ktorých má študent záujem)

- poskytuje služby psychologickej poradne

- zohľadní zhoršenú možnosť účasti študentov na výučbe

Informácie dostupné TU

 

Právnická fakulta UK:

- zriadila špeciálnu mailovú adresu ako jednotný kontaktný bod: infoflaw.uniba.sk

- komunikuje alebo sa snaží komunikovať s ukrajinskými študentmi fakulty, vrátane tých, ktorí sú fyzicky na Ukrajine

- ak sa podarí skontaktovať s ukrajinskými študentmi fakulty nachádzajúcimi sa na Ukrajine a budú sa chcieť presúvať na Slovensko, fakulta zabezpečí ich odvoz zo štátnej hranice služobným vozidlom fakulty a zabezpečí ich ubytovanie

- fakulta zohľadní sťažené podmienky pre štúdium ukrajinských študentov (napríklad pri posudzovaní účasti na výučbe)

- ukrajinským študentom sa tento semester odpustí kontrolná etapa štúdia, ak by nemohli riadne plniť svoje študijné povinnosti; prerušiť štúdium sa im neodporúča, aby nestratili status študenta

- aspekty pomoci utečencom z Ukrajiny (napr. právna pomoc pri hľadaní zamestnania na Slovensku a pod.) budú včlenené do Študentskej právnej poradne, ktorá sa posilní o ďalších študentov (umožní sa dodatočný zápis predmetu)

- fakulta je pripravená prijať na štúdium študentov ukrajinských právnických fakúlt, ktorí sú na úteku pred vojnou a chceli by študovať právo na Slovensku, fakulta dá podnet univerzite na odpustenie poplatkov spojených s prijímacím konaním pre takýchto uchádzačov

- zvýšia sa kapacity klinických predmetov fakulty, v rámci ktorých študenti môžu pomáhať ukrajinským utečencom (napríklad právne poradenstvo týkajúce sa možnosti zamestnania na Slovensku a pod.), resp., novým ukrajinským študentom (študentský mentoring, pomoc s úvodom do štúdia práva a právnickej slovenčiny); fakulta pritom osobitne osloví súčasných ukrajinských študentov

- fakulta podporuje priateľstvo a pomoc slovenských študentov vo vzťahu k ukrajinským študentom, a prosí svojich študentov, aby sa ujali ukrajinských študentov, napr. ako „study buddies“, a pomáhali im

- fakulta bude presadzovať novelu o Fonde podpory vzdelávania tak, aby pôžičky mohol poskytovať aj ukrajinským študentom, podnet predloží aj priamo riaditeľovi fondu dr. Kučmášovi

- fakulta osloví partnerskú právnickú fakultu v Užhorode s ponukou pomoci a bude sa snažiť požadovanú pomoc v rámci možností fakulty zabezpečiť