Prihlasovanie na predmet Právna klinika pre komunity 1 a Právna klinika pre komunity


21. 02. 2018 17.51 hod.

V roku 2012 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „Právnická fakulta“) nadviazala na tradíciu klinických foriem vzdelávania na svojej akademickej pôde a zaradila do portfólia svojich vyučovacích predmetov aj predmet „Právna klinika pre komunity.“, známa známy aj pod zahraničným pomenovaním „Street Law“. Podstatou predmetu je doslova dostať právo do ulíc. Cieľom kliniky je  prácou v „teréne“ zvyšovať právne povedomie bežných ľudí, pričom sa zameriava na rôzne komunity – predovšetkým školské komunity, ale aj väznice a výchovné zariadenia.

Predmet je určený pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a pre študentov 1. a 2. ročníka magisterského stupňa štúdia. Študenti v zimnom semestri v rámci predmetu Právna klinika pre komunity 1 a v letnom semestri v rámci predmetu Právna klinika pre komunity 2 po mesačnej všeobecnej pedagogicko-didaktickej a odbornej príprave vedenej skúsenými pedagógmi Právnickej fakulty absolvujú vo dvojici 4 prednášky pre vybranú komunitu.

 Zvýrazňujúc rozhodnutie Právnickej fakulty bojovať proti prejavom extrémizmu, bude prvá prednáška pre komunitu povinne tematicky zameraná na boj proti extrémizmu, pričom v záujme kvalitnej prípravy študentov Právnickej fakulty sa v rámci odbornej prípravy na predmet povinne zúčastnia prednášok, ktoré študentom ozrejmia historicko-právne a trestnoprávne aspekty uvedenej problematiky. V záujme rozširovania pôsobenia kliniky aj mimo územie Bratislavy bude prioritným cieľom uskutočňovať výučbu pre komunity z lokality študentovho bydliska.

Podmienkou zápisu predmetu je prihlásenie sa na predmet prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Po úspešnom absolvovaní výberového konania bude nasledovať predzápis resp. zápis predmetu prostredníctvom AIS-u.

 

VYHLÁSENIE ŠTUDENTA

Študent sa zaslaním prihlášky na predmet Právna klinika pre komunity 1 alebo Právna klinika pre komunity 2 zaväzuje absolvovať predmet v plnom rozsahu, v zmysle informačného listu k predmetu a podľa pokynov vyučujúceho, pre komunitu určenú mu Právnickou fakultou a tak, aby neohrozil alebo nepoškodil dobré meno Právnickej fakulty a rozvoj jej vzťahov s tretími subjektmi.

 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Zaslaním prihlášky dávam súhlas Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, so sídlom Šafárikovo nám. 6, 810 00 Bratislava, IČO: 00397865 (ďalej len „prevádzkovateľ“), so spracúvaním mojich osobných údajov na účely uskutočnenia výučby v rámci predmetu Právna klinika pre komunity 1 a/alebo Právna klinika pre komunity 2 Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rozsahu meno, priezvisko,  adresa trvalého pobytu, názov základnej a strednej školy, ktorú študent navštevoval, e-mail, telefónne číslo a ďalšie údaje nevyhnutné na absolvovanie predmetu. Prevádzkovateľovi tiež udeľujem súhlas s vyhotovovaním a uchovávaním fotokópií alebo skenov mojich úradných dokladov.

 

Tento súhlas platí po dobu jedného roku od jeho podpísania.

 

Zároveň som si vedomý/á svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Poučenie o Vašich právach ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a)      potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov,

c)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)      opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)       likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)      likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)      blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Prihlasovací formulár na predmety Právna klinika pre komunity 1 a Právna klinika pre komunity