Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úspešný deviaty ročník konferencie „Bratislavské právnické fórum 2023“

V dňoch 11. – 12. septembra 2023 sa v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty konala významná medzinárodná vedecká konferencia „Bratislavské právnické fórum 2023“ pod záštitou Alumni klubu Právnickej fakulty UK. Plenárne zasadnutie sa nieslo v duchu ústrednej témy konferencie „Človek v centre právneho štátu“.


12. 09. 2023 17.01 hod.

Bratislava 12. septembra 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) vytvoril priestor pre domácich a zahraničných účastníkov na prezentáciu vedeckých príspevkov v paralelne prebiehajúcich 12 odborných sekcií. Konferencia vytvorila jedinečnú príležitosť pre sudcov, právnikov, akademikov, či predstaviteľov verejnej správy spájať názory, skúsenosti, myšlienky, deliť sa o najnovšie poznatky a poskytnúť platformu na diskusiu o aktuálnych otázkach v oblasti práva.

Významnou súčasťou konferencie bolo plenárne zasadnutie s ústrednou témou „Človek v centre právneho štátu“. V úvodnom príhovore vyzdvihol rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. dôležitosť spoločenských vied, ktoré dokážu reflektovať celé spektrum zmien v spoločnosti, ktorému momentálne čelíme. V nadväznosti na to vyjadril apel na spoločenskú zodpovednosť právnikov, ako bude naša spoločnosť vyzerať v budúcnosti. Slova sa následne ujal doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK, ktorý vyzdvihol základný a signifikantný  význam témy človeka v centre právneho štátu a aký má byť prístup práva k tejto téme. „Naša spoločnosť stojí na zásadnej križovatke, kde sa rozhoduje, čo bude ďalej s ľuďmi, ak raz algoritmy dokážu nasimulovať našu každodennú činnosť“, vyjadril sa dekan k témam nadchádzajúcich dvoch panelových diskusií.“. Nakoniec sa prítomným prihovoril člen Výkonnej rady Alumni klubu JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., ktorý vyzdvihol význam činnosti klubu ako pre vedenie fakulty, tak i pre absolventov PraF UK, s ktorými klub aktívne spolupracuje aj formou ich účasti na právnických konferenciách.

Plenárne zasadnutie poskytlo odbornú diskusiu v dvoch tematických pilieroch – „Umelá inteligencia ako výzva pre právo, právnické vzdelávanie a právny štát“, kde vystúpili štyria rečníci, a to prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mgr. Silvia Belovičová, LL.M. – advokátka a JUDr. Tomáš Jucha, MSc,. z AmCham Slovakia. Diskusia načrtla pohľad na umelú inteligenciu, ktorá predstavuje jednu z najväčších výziev pre spoločnosť ako celok a tento fenomén neobchádza ani právo, pre ktoré predstavuje viacero výziev. Kľúčovou otázkou je vybalansovaná regulácia, ktorá sa snaží o zamedzenie neželaných rizík a zároveň neznižuje inovačný potenciál priemyslu. V druhom pilieri pozvaní odborníci predostreli tému „Trestné právo a právny štát“, a to doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK, JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., predseda Najvyššieho súdu Českej republiky, JUDr. Jozef Kandera z Generálnej prokuratúry SR a JUDr. Martin Puchalla, PhD., predseda Slovenskej advokátskej komory. Druhý tematický pilier hľadal odpovede na otázky: Aké sú problémy právneho štátu v oblasti trestného práva? Je zásada zákonnosti dodržiavaná za každých okolností? Aké výzvy čakajú Slovenskú a Českú republiku v oblasti trestného práva v budúcnosti? V rámci oboch tém sa otvorila aj diskusia s otázkami účastníkov plenárneho zasadnutia.

Na záver prvého dňa konferencie sa účastníci zúčastnili slávnostnej recepcie v historickej budove Moyzesovej siene na Vajanského nábreží, ktorú spríjemnila hudba orchestra Dominanta, orchestra PraF UK.

Konferencia pokračovala v priateľskom a vedeckom duchu aj v utorok 12. septembra 2023. Výsledkom konferencie sú nielen prezentované vedecké príspevky jednotlivých účastníkov, ale aj vytvorenie nových  spojení s odborníkmi z akademického prostredia, ako aj praxe. Následne PraF UK pripraví ako výstup z konferencie recenzovaný zborník príspevkov.

Celkovo privítala konferencia počas dvoch dní takmer 350 účastníkov, vrátane on-line prihlásených. Vystúpili na nej mnohí uznávaní odborníci ako profesor Paul du Plessis z Univerity of Edinburgh, ktorý je odborníkom v oblasti Rímskeho práva, Radim Dvořák, zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, JUDr. Peter Angyalossy, Ph.D, predseda najvyššieho súdu Českej Republiky.   Organizátormi podujatia boli spolu s PraF UK aj Centrum praktického vzdelávania právnikov, o. z., a Alumni klub PraF UK, ktorý podujatiu poskytol svoju záštitu.

Organizátori konferencie s úctou vyjadrujú poďakovanie svojim sponzorom za finančnú, odbornú a mediálnu podporu, vďaka ktorým bolo možné uskutočniť toto významné podujatie: dvaja exkluzívni partneri – Slovnaft, a. s., a advokátska kancelária G. Lehnert, s. r. o. Ďalej Wolters Kluwer SR, s. r. o., Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Rada pre mediálne služby, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Národný inšpektorát práce, Hospodárske noviny, Agentúra na podporu výskumu a vývoja a Program Európskej únie Erasmus+.

 Tlačová správa