Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veľký úspech našich mladých vedcov!

Dňa 15. mája 2024, Univerzita Komenského


12. 06. 2024 12.07 hod.

 

V tradičnej grantovej výzve UK tento rok uspelo 147 mladých vedcov a vedkýň z 346 žiadostí. Každý projekt dostane z Rozvojového fondu UK finančné prostriedky vo výške 750 alebo 1000 eur, ktoré bude možné čerpať do 15. 12. 2024.

Sme hrdí, že štyria naši študenti získali Grant mladých UK:

Igor Sloboda skúma Európsky hospodársky priestor (EHP), ktorý má jedinečný systém regionálnej spolupráce prepojený s EÚ, ktorý zaručuje voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. EHP spája EÚ so štátmi Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a rozširuje vnútorný trh EÚ na tieto krajiny. Tento vzťah vytvára významné hospodárske a politické partnerstvá, ale prináša aj výzvy a disproporcie pre štáty EZVO.


Maximilián Kiko sa venuje alternatívnemu sankcionovaniu, ktoré ponúka nové spôsoby riešenia trestných vecí, prekračujúce tradičné represívne metódy. Jeho výskum sa zameriava na domáce väzenie, povinnú prácu a peňažné tresty, ktoré majú mnohé výhody oproti väzeniu. Avšak v SR nie sú často využívané. Cieľom je identifikovať limity a kritériá, kedy by sa mali sudcovia prikloniť k týmto alternatívnym sankciám, zachovávajúc zásady humanizmu, primeranosti a prevencie. Použijeme rôzne výskumné metódy vrátane komparácie, analýzy a prípadových štúdií.

Marek Adamkovič sa venuje skúmaniu dezinformácií ako hybridných hrozieb pre európske demokracie, vrátane Slovenska. Jeho projekt skúma možnosti a limity trestného práva v boji proti šíreniu dezinformácií, s dôrazom na účinnosť, proporcionalitu, legitimitu a zlučiteľnosť s ľudskými právami. Súčasťou projektu bude aj interdisciplinárna medzinárodná konferencia.

Petra Paľúchová skúma environmentálne zmeny spôsobené ľudskou činnosťou a ochranu životného prostredia. Jej výskum sa zameriava na právne aspekty ochrany zvierat, známu ako Animal law. Skúma nerovnováhu medzi vnútroštátnymi predpismi a globálnymi výzvami v oblasti práv zvierat a životného prostredia.

Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom výskume!

Celý článok o Grantoch mladých UK nájdete TU