Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňovacie voľby do Akademického senátu

Voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 od 13:00 do 18:00


12. 09. 2018 18.36 hod.

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) podľa časti I. čl. 6 Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (úplné znenie vnútorného predpisu č. 2/2016) 

I. vyhlasuje doplňovacie voľby na uvoľnené miesto člena Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „senát“),

II. stanovuje nasledujúce podmienky pre uskutočnenie doplňovacích volieb:

a. doplňovacími voľbami sa zvolí zástupca Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného  práva;

b. doplňovacie voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 v čase od 13:00 do 18:00 hod. v miestnosti č. 326 SB (Klub dekana) v sídle Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „fakulta“) v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6;

c. návrh na kandidáta ako aj súhlas s kandidatúrou musí byť podaný́ tajomníčke Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty JUDr. Sone Ralbovskej Sopúchovej, PhD., (ďalej len „tajomník“) prostredníctvom podateľne fakulty najneskôr do 24. septembra 2018 do 12: 00 hod.; na návrhy, ktoré nespĺňajú́ vyššie uvedené náležitosti sa neprihliada;

d. tajomník doručí návrhy kandidátov za člena senátu predsedovi volebnej komisie zamestnancov najneskôr do 26. septembra 2018.

V Bratislave dňa 12. septembra 2018

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty