Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňovacie voľby do Akademického senátu

Voľby sa uskutočnia dňa 16. mája 2019 od 9:00 do 15:00


02. 05. 2019 13.28 hod.

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) podľa časti I. čl. 6 Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (úplné znenie vnútorného predpisu č. 2/2016)

I. vyhlasuje doplňovacie voľby na uvoľnené miesto člena Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „senát“),

II. stanovuje nasledujúce podmienky pre uskutočnenie doplňovacích volieb:

a) doplňovacími voľbami sa zvolí zástupca Katedry ústavného práva;

b) doplňovacie voľby sa uskutočnia dňa 16.5.2019 v čase od 9.00 do 15.00      hod. v miestnosti č. 326 SB (Klub dekana) v sídle Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „fakulta“) v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6;

c) návrh na kandidáta ako aj súhlas s kandidatúrou musí byť podaný tajomníčke Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty JUDr. Sone Ralbovskej Sopúchovej, PhD., (ďalej len „tajomník“) prostredníctvom podateľne fakulty alebo osobne tajomníkovi najneskôr do 13.5.2019 do 17.00 hod.; na návrhy, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené náležitosti sa neprihliada;

d) tajomník doručí návrhy kandidátov za člena senátu predsedovi volebnej komisie zamestnancov najneskôr do 14.5.2019 do 10.00 hod.;

e) volebná komisia zamestnancov je povinná vyhodnotiť predložené návrhy kandidátov najneskôr do 14.5.2019 do 16.00 hod.

 

V Bratislave dňa 2. mája 2019


JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty