Vyhlásenie volieb do Akademického senátu PraF UK

voľby sa uskutočnia dňa 11. apríla 2018 od 9.00 do 15.00 v Klube dekana


08. 03. 2018 18.01 hod.

 

 

 

Predsedníctvo Akademického senátu PraF UK v zmysle čl. 5 časti I. a čl. 4 časti II Úplného znenia vnútorného predpisu č. 2/2016 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (úplné znenie) (ďalej len „zásady volieb“)

 

vyhlasuje voľby

 

do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „AS PraF UK“) – do zamestnaneckej časti a do študentskej časti - na dvojročné funkčné obdobie (od 1. mája 2018 do 30. apríla 2020).

 

Voľby sa uskutočnia dňa 11. 4. 2018 v čase od 9:00 do 15:00 hod. v miestnosti č. 326 stará budova (Klub dekana) v sídle PraF UK na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave.

 

V zmysle čl. 4 ods. 2 časti I. a čl. 3 ods. 5 časti II zásad volieb sa návrhy na kandidáta na člena AS PraF UK podávajú tajomníkovi akademického senátu – JUDr. Kataríne Lenhartovej, PhD. do 28. marca 2018 do 12:00 hod., a to osobne alebo prostredníctvom podateľne Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Znenie zásad volieb je k dispozícií na webovej stránke fakulty.

 

 

Voľby do zamestnaneckej časti AS PraF UK.

 

V zmysle čl. 1 ods. 2 časti I. zásad volieb členom zamestnaneckej časti AS PraF UK môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce PraF UK, teda vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník (čl. 1 ods. 3 časti I. zásad volieb), ktorý je zamestnaný na fakulte na ustanovený týždenný pracovný čas (100% úväzok). Právo voliť do zamestnaneckej časti AS PraF UK majú rovnako len tieto osoby.

 

Podľa čl. 1 ods. 5 časti I zásad volieb vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci volia členov akademického senátu tak, aby každá katedra a ústav mali v akademickom senáte po jednom zástupcovi; zvyšný počet zástupcov zamestnaneckej časti akademického senátu sa zvolí vo všeobecnom obvode fakulty.

 

Kandidovať do akademického senátu za všeobecný obvod fakulty má právo každý vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník, ktorý je členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, neexistuje u neho prekážka pri zastávaní funkcie člena akademického senátu a nekandiduje do akademického senátu za katedru alebo ústav.

 

Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty môže navrhnúť za kandidáta na člena akademického senátu ktoréhokoľvek člena, príp. viacerých členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty (za ktorúkoľvek katedru, ústav alebo za všeobecný obvod fakulty), pričom sa riadi pravidlami uvedenými v čl. 3 a 4 časti I. zásad volieb.

 

Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty môže navrhnúť za kandidáta na člena akademického senátu aj samého seba.

 

Návrh musí byť písomný a okrem iných náležitostí musí obsahovať súhlas kandidáta s kandidatúrou (okrem prípadu, ak kandidát navrhuje samého seba), čestné vyhlásenie kandidáta, že neexistuje u neho prekážka pri zastávaní funkcie člena akademického senátu, označenie katedry alebo ústavu, za ktorú má kandidát kandidovať alebo označenie, že kandidát kandiduje za všeobecný obvod fakulty.

 

Upozornenie: Pri posudzovaní splnenia podmienok návrhov kandidátov do AS PraF UK sa striktne vyžaduje dodržanie ustanovení čl. 3 a 4 časti I. zásad volieb.

 

 

Voľby do študentskej časti AS PraF UK

 

V zmysle čl. 1 ods. 2 časti II. zásad volieb členom študentskej časti AS PraF UK môže byť len člen študentskej časti akademickej obce PraF UK.

 

Študenti dennej formy štúdia a externej formy štúdia volia svojich zástupcov v AS PraF UK spoločne.

 

V zmysle čl. 1 časti II. zásad volieb študenti volia za člena študentskej časti AS PraF UK:

 

 

  • 1 zástupcu z prvého ročníka bakalárskeho študijného programu;
  • 2 zástupcov z druhého ročníka bakalárskeho študijného programu;
  • 2 zástupcov z tretieho ročníka bakalárskeho študijného programu spoločne so študentmi študujúcimi v nadštandardnej dĺžke bakalárskeho štúdia, ak nie sú zapísaní v prvom alebo druhom ročníku bakalárskeho štúdia;
  • 2 zástupcov za magisterský študijný program;
  • 2 zástupcov doktorandov.

 

 

Navrhnutý kandidát môže kandidovať vždy len za príslušný ročník, v ktorom je riadne zapísaný (v prípade 3. ročníka bakalárskeho štúdia aj študent študujúci v nadštandardnej dĺžke bakalárskeho štúdia, ak nie je zapísaný v prvom alebo druhom ročníku bakalárskeho štúdia), alebo za magisterské štúdium ak je riadne zapísaný v ročníkoch magisterského štúdia alebo za doktorandov, ak je riadne zapísaný v ročníkoch doktorandského štúdia.

 

Právo voliť zástupcu z prvého, druhého, tretieho ročníka bakalárskeho študijného programu má iba študent ročníka, v ktorom študuje aj navrhnutý zástupca (v prípade 3. ročníka bakalárskeho štúdia aj študent študujúci v nadštandardnej dĺžke bakalárskeho štúdia, ak nie je zapísaný v prvom alebo druhom ročníku bakalárskeho štúdia).

 

Právo voliť zástupcu za magisterský študijný program má iba študent tohto programu; zástupcu doktorandského štúdia môže voliť iba doktorand.

 

V zmysle čl. 3 časti II. zásad volieb platí, že právo navrhovať kandidáta na funkciu člena senátu má člen akademickej obce z radov študentov fakulty. Navrhnúť môže iba kandidáta, ktorého má zároveň právo voliť. Každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty môže navrhnúť za kandidáta na člena akademického senátu aj samého seba.

 

Náležitosti návrhu kandidátov sú upravené v čl. 3 časti II. zásad volieb. Na návrhu kandidáta za člena senátu musí byť jasne a zreteľne uvedené, že sa kandidát navrhuje za člena Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Návrh musí mať písomnú formu a musí byť podpísaný navrhovateľom alebo navrhovateľmi, musí byť z neho zrejmé, kto je navrhovateľom alebo navrhovateľmi a kto je navrhovaný a za ktorý ročník bakalárskeho štúdia je kandidát navrhovaný, respektíve že je navrhovaný za magisterské štúdium alebo za doktorandské štúdium.

 

K návrhu musí byť súčasne pripojené vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou (okrem prípadu, ak kandidát navrhuje samého seba).

 

 

 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
predseda AS PraF UK