Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnicka fakulta


17. 05. 2023 16.58 hod.

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v zmysle čl. 4 a čl. 24 ods. 1 Vnútorného predpisu č. 8/2023 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „zásady volieb“)

vyhlasuje voľby

do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „AS PraF UK“) – do zamestnaneckej časti a do študentskej časti - na funkčné obdobie od 14. júna 2023 do 30. apríla 2026.

Voľby sa uskutočnia dňa 14.6.2023 v čase od 9:00 do 15:00 hod. v miestnosti č. 326 stará budova (Klub dekana) v sídle Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave.

V zmysle čl. 7 ods. 4 zásad volieb sa návrhy na kandidáta na člena AS PraF UK podávajú tajomníčke akademického senátu – doc. JUDr. Soni Sopúchovej, PhD. do 31.5.2023 do 12:00 hod. prostredníctvom podateľne Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave alebo osobne.

V zmysle čl. 1 ods. 1 zásad volieb členovia akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty volia vo všeobecných voľbách spomedzi seba počet členov 2 Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „akademický senát“) určený Štatútom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Znenie zásad volieb je k dispozícií na webovej stránke fakulty.

Voľby do zamestnaneckej časti AS PraF UK.


V zmysle čl. 1 ods. 2 zásad volieb členovia zamestnaneckej časti akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty volia členov zamestnaneckej časti AS PraF UK.

Podľa čl. 2 ods. 1 zásad volieb sú členovia zamestnaneckej časti AS PraF UK volení vo volebných obvodoch tak, aby každá katedra a ústav, na ktoré sa Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (ďalej len „PraF UK“) člení podľa Organizačného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, mali v AS PraF UK po jednom zástupcovi. Zvyšný počet členov zamestnaneckej časti AS PraF UK je volený spoločne v jednom všeobecnom volebnom obvode fakulty.

Právo kandidovať do AS PraF UK za príslušnú katedru alebo ústav má každý vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník, ktorý je členom príslušnej katedry alebo ústavu a zároveň členom zamestnaneckej časti akademickej obce PraF UK a neexistuje u neho skutočnosť spôsobujúca nezlučiteľnosť výkonu funkcie člena AS PraF UK. Právo kandidovať do AS PraF UK za všeobecný volebný obvod PraF UK má každý vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník, ktorý je členom zamestnaneckej časti akademickej obce PraF UK, neexistuje u neho skutočnosť spôsobujúca nezlučiteľnosť výkonu funkcie člena AS PraF UK a nekandiduje do AS PraF UK za katedru alebo ústav.

Právo navrhnúť kandidáta na člena AS PraF UK kandidujúceho za katedru alebo ústav ako aj za všeobecný volebný obvod fakulty má každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce PraF UK.

Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce PraF UK môže navrhnúť za kandidátov na člena AS PraF UK aj viacerých kandidátov, a to za splnenia podmienok uvedených v čl. 5 ods. 2 zásad volieb. Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty môže navrhnúť za kandidáta na člena akademického senátu aj samého seba, rovnako za splnenia podmienok podľa čl. 5 ods. 2 zásad volieb.

V návrhu na kandidáta na člena AS PraF UK musí byť zreteľne uvedené, že sa kandidát navrhuje za člena AS PraF UK. Návrh musí mať písomnú formu, musí byť z neho zrejmé, kto je navrhovateľom alebo kto sú navrhovatelia a musí byť navrhovateľom alebo navrhovateľmi podpísaný. Z návrhu musí byť taktiež zrejmé, kto je navrhovaný za kandidáta na člena akademického senátu.

V návrhu musí byť uvedené aj to, za ktorú katedru alebo ústavy je kandidát navrhovaný, alebo či je kandidát navrhovaný za všeobecný volebný obvod fakulty.

K návrhu na kandidáta na člena AS PraF UK musí byť súčasne pripojené písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a že u neho neexistuje skutočnosť spôsobujúca nezlučiteľnosť výkonu funkcie člena AS PraF UK. Toto vyhlásenie musí byť kandidátom podpísané. Ak člen akademickej obce navrhuje za kandidáta na člena akademického senátu samého seba, platí, že so svojou kandidatúrou podaním návrhu vyjadruje súhlas.

Voľby do študentskej časti AS PraF UK

V zmysle čl. 1 ods. 2 zásad volieb členovia študentskej časti akademickej obce PraF UK volia členov študentskej časti AS PraF UK.

V zmysle čl. 2 ods. 2 zásad volieb sú členovia študentskej časti AS PraF UK volení tak, že:

a) študenti prvého ročníka dennej a externej formy bakalárskych študijných programov (ďalej len „bakalárske štúdium“) volia spomedzi seba dvoch členov AS PraF UK;

b) študenti druhého ročníka dennej a externej formy bakalárskeho štúdia volia spomedzi seba dvoch členov AS PraF UK;

c) študenti tretieho ročníka dennej a externej formy bakalárskeho štúdia spolu so študentmi študujúcimi v nadštandardnej dĺžke bakalárskeho štúdia, ak nie sú zapísaní v prvom alebo druhom ročníku bakalárskeho štúdia (ďalej len „študenti tretieho ročníka bakalárskeho štúdia“), volia spomedzi seba dvoch členov AS PraF UK;

d) študenti dennej a externej formy magisterských študijných programov (ďalej len „magisterské štúdium“) volia spomedzi seba dvoch členov AS PraF UK a
e) študenti dennej a externej formy doktorandských študijných programov (ďalej len „doktorandi“) volia spomedzi seba dvoch členov AS PraF UK.

Právo navrhovať kandidáta na člena študentskej časti AS PraF UK má člen študentskej časti akademickej obce. Navrhnúť môže iba kandidáta, ktorého má zároveň aj právo voliť. Navrhnúť možno len osobu, u ktorej neexistuje skutočnosť spôsobujúca nezlučiteľnosť výkonu funkcie člena AS PraF UK. Navrhnutý kandidát môže kandidovať vždy len za príslušný ročník bakalárskeho štúdia, v ktorom je riadne zapísaný, alebo za magisterské štúdium, ak je riadne zapísaný v ročníkoch magisterského štúdia, alebo za doktorandov, ak je riadne zapísaný v ročníkoch doktorandského štúdia. Každý člen študentskej časti akademickej obce PraF UK môže navrhnúť za kandidáta na člena AS PraF UK aj viacerých kandidátov, a to za splnenia podmienok podľa čl. 6 ods. 1. a 2. zásad volieb. Každý člen študentskej časti akademickej obce PraF UK môže navrhnúť za kandidáta na člena akademického senátu aj samého seba, rovnako za splnenia podmienok podľa čl. 6 ods. 1. a 2. zásad volieb.

V návrhu na kandidáta na člena akademického senátu musí byť zreteľne uvedené, že sa kandidát navrhuje za člena Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Návrh musí mať písomnú formu, musí byť z neho zrejmé, kto je navrhovateľom alebo kto sú navrhovatelia a musí byť navrhovateľom alebo navrhovateľmi podpísaný. Z návrhu musí byť taktiež zrejmé, kto je navrhovaný za kandidáta na člena akademického senátu. V návrhu musí byť uvedené aj to, za ktorý ročník bakalárskeho štúdia je kandidát navrhovaný, alebo že je navrhovaný za magisterské štúdium alebo za doktorandské štúdium. K návrhu musí byť súčasne pripojené písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a že u neho neexistuje skutočnosť spôsobujúca nezlučiteľnosť výkonu funkcie člena akademického senátu. Toto vyhlásenie musí byť kandidátom podpísané. Ak člen akademickej obce navrhuje za kandidáta na člena akademického senátu samého seba, platí, že so svojou kandidatúrou podaním návrhu vyjadruje súhlas.