Právnická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Voľby kandidáta na dekana Právnickej fakulty

Voľby sa uskutočnia dňa 10. októbra 2018 o 9:00 hod.


12. 09. 2018 18.29 hod.

 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) na základe čl. 1 a 2 Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 8/2010)

 

  1. vyhlasuje voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „kandidát na dekana“);

  2. určuje termíny a podmienky pre návrhy a voľbu takto:
    1. návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana možno predkladať do 28. septembra 2018 do 12:00 hod., a to tajomníčke Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty JUDr. Soni Ralbovskej Sopúchovej, PhD. osobne alebo prostredníctvom podateľne Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty; návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana musia spĺňať podmienky stanovené v čl. 2 Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 8/2010);
    2. voľba kandidáta na dekana sa uskutoční na zasadnutí Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave dňa 10. októbra 2018 o 9:00 hod. v miestnosti AUDITORIUM MAXIMUM na Šafárikovom námestí 6, Bratislava;

  3. zvoláva zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na 10. októbra 2018 o 9:00 hod. v miestnosti AUDITORIUM MAXIMUM na Šafárikovom námestí 6, Bratislava


V Bratislave dňa 12. septembra 2018

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty