Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledky doplňovacích volieb do AS PraF UK

Doplňovacie voľby sa uskutočnili dňa 23.10.2023


24. 10. 2023 13.10 hod.

Volebná komisia pri Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len AS PraF UK) oznamuje, že

doplňovacie voľby členov AS PraF UK sa uskutočnili v súlade s vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a právnym poriadkom Slovenskej republiky a do AS PraF UK bola právoplatne zvolená za doktorandské štúdium:

- Mgr. Kristína Slámková

 

Zápisnica o priebehu hlasovania

 

 

V Bratislave, dňa 24.10.2023

 

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

predsedníčka Volebnej komisie