Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledky opakovanej voľby do AS PraF UK

Opakovaná voľba sa uskutočnila dňa 23.10.2023


24. 10. 2023 13.29 hod.

Volebná komisia pri Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len AS PraF UK) oznamuje, že


opakovaná voľba členov AS PraF UK
sa uskutočnila v súlade s vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a právnym poriadkom Slovenskej republiky a do AS PraF UK bol právoplatne zvolený:

- Marek Majling

V Bratislave, dňa 24.10.2023

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

predsedníčka Volebnej komisie