Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledok doplňovacích volieb do AS PraF UK

Voľby sa uskutočnili dňa 11. decembra 2019 od 09:00 do 16:00


13. 12. 2019 11.39 hod.

Stála volebná komisia AS PraF UK, študentská časť (ďalej len "volebná komisia") oznamuje, že v doplňovacích voľbách,

ktoré sa uskutočnili dňa 11. decembra 2019 v čase od 09:00 do 16:00 v miestnosti č. 326 (Klub dekana), bol zvolený do Akademického senátu Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, študentskej časti (ďalej len "AS PraF UK") kandidát

- Filip Loffay

Volebná komisia fakulty konštatuje, že voľby do AS PraF UK prebehli v súlade so Zásadami volieb do AS PraF UK a ďalšími vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkov

V Bratislave dňa 11.12.2019

Bc. Matej Matejovič
predseda študentskej časti
Stálej volebnej komisie AS PraF UK